Wijziging structuur binnen Mozaiek033

Dit bericht is geplaatst op 24-04-2020

 

Ons Mozaiekmodel gaat uit van meervoudig leiderschap, dat is ook de reden dat we als gemeente twee voorgangers hebben benoemd. Deze voorgangers hebben de dagelijkse leiding over de gemeente. Daarnaast hebben we, net als in de oude structuur, pijlers die elk aangestuurd worden door een coördinator. We hebben in deze fase een paar pijlers samengevoegd zodat we zeven pijlers hebben overgehouden waardoor het geheel wat overzichtelijker is geworden. Elke pijler heeft zijn eigen specifieke taken en de coördinator heeft daarbinnen zijn bevoegdheden. Ook heeft elke pijler heeft zijn eigen budget wat is afgestemd met de voorgangers en de penningmeester.

Ook is de functie van penningmeester statutair toegevoegd. Zijn onafhankelijke positie moet er toe bijdragen dat de financiële verantwoordingslijn richting de gemeente gewaarborgd is. Daarnaast is er statutair ook een raad van opzieners vastgelegd. Deze raad bestaat binnen Mozaiek033 uit minimaal vier personen en heeft als taak het benoemen van voorgangers, het bewaken van het DNA van Mozaiek, het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, zorg voor het voorgangersteam en het meedenken met de visie op lange termijn.

Als Mozaiek033 zijn we een zelfstandige gemeente maar verbonden met andere Mozaiekgemeenten. Binnen het totaal van Mozaiek-gemeenten zijn twee voorgangers gekozen die tot taak hebben de cultuur, visie en identiteit van alle Mozaiek-gemeenten te bewaken en te ontwikkelen. Zij benoemen ook de voorgangers in op te starten nieuwe gemeenten. Bijvoorbeeld in Apeldoorn waar de voorbereidingen voor een nieuwe gemeente gestart zijn.  

Uitgangspunt bij de keuze voor bovenstaande structuur is het zogenaamde ‘episcopale model’. Een kenmerk van een dergelijk model is dat het voorgangersteam het hoogste orgaan is. We hebben voor dit model gekozen omdat we een ondernemende kerk willen blijven met korte lijnen. We kennen dus geen gemeentevergaderingen met stemmingen. Wij geloven dat een dergelijk model goed werkt, mits het geheel transparant is. Wij streven naar volledige transparantie op het gebied van financiën, gemaakte (beleids)keuzes etc. Zo is er is wel een jaarlijke gemeente-vergadering waar uitleg wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld en twee keer per jaar leggen we aan de gemeente financiele verantwoording af over begroting en budget.

Mocht je nog meer informatie willen dan kun je altijd een berichtje sturen naar de voorgangers of onze opzieners via [email protected].