Wijziging structuur binnen Mozaiek033

Beste allemaal, Het jaar 2019 was het startjaar van onze gemeente. Een jaar waarin veel is gerealiseerd en geïnvesteerd zowel in uren als in euro’s. Het kenmerk van een startjaar is dat alles voor een eerste keer plaatsvindt, een allereerste dienst op zondag, onze eerste doopdienst, de eerste keer goede vrijdag, etc. Het was vooral een tijd van pionieren en proberen. Waarbij we het met elkaar voor elkaar hebben gekregen en het heeft ons mede gebracht tot waar we nu staan als gemeente. We groeien nog steeds, maar we worden een meer volwassen gemeente. In deze groei-fase hoort ook een heroverweging van de organisatiestructuur van de gemeente.

Dit bericht is geplaatst op 24-04-2020

De oude structuur van een kernteam (het oude interim leiderschaps team, het ILT) met coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor hun eigen pijler is met het in dienst komen van onze voorgangers Emiel en Arjen niet langer een gewenst leiderschapsmodel. Er is gekozen voor een nieuw mozaiekbreed-model, een model wat grotendeels ook statutair is vastgelegd, ook voor eventueel nieuwe Mozaiek-gemeenten.

Ons Mozaiekmodel gaat uit van meervoudig leiderschap, dat is ook de reden dat we als gemeente twee voorgangers hebben benoemd. Deze voorgangers hebben de dagelijkse leiding over de gemeente. Daarnaast hebben we, net als in de oude structuur, pijlers die elk aangestuurd worden door een coördinator. We hebben in deze fase een paar pijlers samengevoegd zodat we zeven pijlers hebben overgehouden waardoor het geheel wat overzichtelijker is geworden. Elke pijler heeft zijn eigen specifieke taken en de coördinator heeft daarbinnen zijn bevoegdheden. Ook heeft elke pijler heeft zijn eigen budget wat is afgestemd met de voorgangers en de penningmeester.

Ook is de functie van penningmeester statutair toegevoegd. Zijn onafhankelijke positie moet er toe bijdragen dat de financiële verantwoordingslijn richting de gemeente gewaarborgd is. Daarnaast is er statutair ook een raad van opzieners vastgelegd. Deze raad bestaat binnen Mozaiek033 uit vier personen (2 mannen en 2 vrouwen) en heeft als taak het benoemen van voorgangers, het bewaken van het DNA van Mozaiek, het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, zorg voor het voorgangersteam en het meedenken met de visie op lange termijn.

Als Mozaiek033 zijn we een zelfstandige gemeente maar verbonden met andere Mozaiekgemeenten. Binnen het totaal van Mozaiek-gemeenten zijn twee voorgangers gekozen die tot taak hebben de cultuur, visie en identiteit van Mozaiek-gemeenten te bewaken en te ontwikkelen. Zij benoemen ook de voorgangers in op te starten nieuwe gemeenten bijvoorbeeld Apeldoorn waar de voorbereidingen voor een nieuwe gemeente gestart zijn.  

Uitgangspunt bij de keuze voor bovenstaande structuur is het zogenaamde ‘episcopale model’. Een kenmerk van een dergelijk model is dat het voorgangersteam het hoogste orgaan is. We hebben voor dit model gekozen omdat we een ondernemende kerk willen blijven met korte lijnen. We kennen dus geen gemeentevergaderingen met stemmingen. Wij geloven dat een dergelijk model goed werkt, mits het geheel transparant is. Wij streven naar volledige transparantie op het gebied van financiën, gemaakte (beleids)keuzes etc. Dit moet ten allen tijde uitlegbaar zijn. Zo is er is wel een jaarlijke gemeente-vergadering waar uitleg wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld en twee keer per jaar leggen we aan de gemeente financiele verantwoording af over begroting en budget.

Er is nog veel meer over te schrijven over deze structuur, maar we willen niet te detaillistisch worden. Mocht je nog meer informatie willen dan kun je altijd een berichtje sturen naar de voorgangers of onze opzieners via .

De ingangsdatum van de nieuwe structuur is 1 april 2020, dat is ook de datum dat Emiel Hop volledig in dienst is gekomen bij Mozaiek033. Arjen ten Brinke trad op 1 februari 2020 volledig in dienst.

Hartelijke groet,

Jaap de Graaf
Raad van Opzieners