Verantwoording & Jaarverslag

Bezoeken van Mozaiek033 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden. 

Jaarverslag 2020

Het goedgekeurde jaarverslag 2020 is alleen bestemd voor delen van Mozaiek033.

Begroting 2021

De goedgekeurde begroting 2021 is alleen zichtbaar voor delen van Mozaiek033.

Toelichting
Het jaar 2020 is ook voor Mozaiek033 een bijzonder jaar. In maart zijn we gestart met het live streamen van onze diensten, veel begrote activiteiten zijn niet doorgegaan. In het eerste kwartaal van 2020 kwamen ook twee voorgangers voor 100% in dienst en is een communicatiemedewerker begonnen. Het resultaat voor 2020 was licht positief en heeft Mozaiek033 in staat gesteld haar schulden te reduceren van EUR 100K naar EUR 50K per december 2020.

Wanneer activiteiten, zoals reguliere kerkdiensten weer opgestart mogen weten we niet. Daarom is de begroting voor 2021 als volgt vormgegeven:

  • De geplande activiteiten voor 2020 zijn doorgetrokken naar 2021
  • Nieuwe activiteiten in samenwerking met Mozaiek0318 zoals live stream en de opnames voor Olie & Sophie zijn toegevoegd
  • Er is een ruimere kostenpost opgenomen voor de ruimte van kantoor en houden van vergaderingen en kleine activiteiten.
  • Personeelskosten zijn begroot op basis van de huidige bezetting 
  • Verwachten inkomsten zijn aangepast o.b.v. de huidige en verwachte aanwas van nieuwe delen.
  • De begroting voor 2021 kent een tekort van EUR 41K:
    • De posten facility en Welcome zijn defensief begroot op een bijna normaal jaar. Door mogelijke beperkingen van samenkomsten kunnen deze kosten waarschijnlijk lager uitvallen.
    • Het opstarten van de zondagse bijeenkomsten vergt een investering, omdat de verwachting is dat bij aanvang van het opheffen van restricties niet met een normale bezetting van de sporthal gerekend kan worden. Dit zal over de tijd (deels) normaliseren.

Net als in 2020 is de verwachting dat tijdens de restricties mogelijk verschuiving van de kosten binnen de verschillende onderdelen zal plaatvinden.

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek033 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek033 onder nummer 73388491 (RSIN-nummer 859505133). Mozaiek033 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek033 zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.